Liên hệ trực tiếp:

Trường TH & THCS Trần Quý Hai

Xã Tịnh Châu, Tp Quảng Ngãi
0255 3842296 - 0255 2217295
c2tranquyhai.thanhpho@quangngai.edu.vn